Portada|Ajuntament|Servei de notificació electrònica
 
Versió per imprimir
Servei de notificació electrònica

La notificació electrònica és aquella que es practica per mitjans electrònics sempre que la persona interessada estigui obligada legalment o, sense estar obligada, hagi expressat el seu consentiment per a qualsevol dels procediments administratius tramitats en l'Ajuntament. Les persones interessades no obligades legalment poden acceptar rebre notificacions electròniques de forma general, per a tots els tràmits.

L'article 14.2 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques regula els subjectes obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d'un procediment administratiu. Aquests subjectes són els següents:

  • Les persones jurídiques.
  • Les entitats sense personalitat jurídica.
  • Les persones que exerceixin una activitat professional per a la qual es requereix la col.legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en l'exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
  • Les persones que representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
  • Els empleats i les empleades de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que efectuïn amb elles per la seva condició d'empleat públic, tal com determini reglamentàriament cada Administració.

És indispensable disposar d'una adreça electrònica i facilitar-la per tal de poder ser notificat per mitjans electrònics i ha de complir els requisits legalment previstos.

El sistema de notificacions emprat per l'Ajuntament d'Alella és l'e-Notum. Un cop la notificació es troba a dins el sistema, s'envia un correu electrònic a l'adreça electrònica de la persona interessada en el que se l'avisa de la data i hora en què la notificació està disponible a l'e-NOTUM.

L'e-Notum és un servei que permet realitzar notificacions i comunicacions d'actes administratius (resolucions, decrets, etc) per mitjans electrònics, amb totes les garanties jurídiques que estableix la normativa vigent.

Per poder accedir a les notificacions o comunicacions electròniques, la persona interessada ha d'identificar-se mitjançant algún dels dos mecanismes següents:

a) mitjançant un certificat electrònic reconegut per l'Agència Catalana de Certificació (CATCert), és a dir, un idCAT, e-DNI, T-CAT o el Camerfirma per empreses. Els certificats electrònics de la FNMT (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre) també són vàlids. La llista de certificats reconeguts pot consultar-se en aquest ENLLAÇ.

b) mitjançant una contrasenya d'un sol ús, que s'enviarà a l'adreça de correu electrònic i al dispositiu mòbil indicats en la sol.licitud.

Enllaç:

  •  Accés al sistema de notificacions e-Notum

Pujar al principi de la pàgina